عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/19
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در چند وزارتخانه

1371.10.09 ـ .50763ت58ك ـ 1371.10.22 ـ 296
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.10.9 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.10.9 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ سه (3) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 47497 مورخ 1371.1.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي در بانك سپه.
2 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 4481.310.15778 مورخ 1371.9.22 وزارت كشاورزي در آن وزارت.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.12525.24262 مورخ 1371.9.16 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه صنعتي شريف.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.12527.1943 مورخ 1371.9.16 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد چمران.
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 10778 مورخ 1371.9.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 43845 مورخ 1371.9.17 وزارت كار و امور اجتماعي در آن وزارت.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور