عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/19
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اجازه ايجاد تعدادي پست سازمان در چند بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي گيلان

1371.10.09 ـ .39186ت57ك ـ 1371.10.22 ـ 295
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.10.9 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر رعايت مفاد ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانهاي آذربايجان شرقي، تهران، خراسان و دانشگاه علوم پزشكي گيلان(‌موضوع نامه شماره .4762‌د مورخ 1371.8.10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور)، و به استناد قانون اصلاح مواد (4) و (6) قانون مذكور ـ مصوب1370 ـ تصويب نمودند:
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور