عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

تصويب جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت

1371.10.09 ـ .39009ت476ه ـ 1371.10.19 ـ 292
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد 13647 ـ 33 مورخ 1371.10.5 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون "‌اجازه ايجاد تسهيلات ‌قانوني براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371" ـ مصوب 1371.3.21 ـ جابجايي برخي از اعتبار عمراني خارج از مشمول قانون "‌محاسبات‌عمومي" و ساير مقررات عمومي دولت،‌موضوع جداول پيوست تصويب‌نامه شماره .17503ت181ه مورخ 1371.4.31، را به شرح زير تصويب نمودند:

(‌مبالغ به هزار ريال)
رديف                                 عنوان مبلغ قبلي افزايش يا كاهش   مبلغ مصوب
40905242 راه‌آهن مشهد - سرخس          2.000.000      650 1.350.000
40905211 راه‌آهن شادآباد آپرين - بهرام               - 550 550
40998208 مطالعات جامع شبكه راه‌آهن   - 100 100
 جمع                                            2.000.000 - 2.000.000