عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اجازه ادامه فعاليت دفتر نمايندگي شركت بازرسي ـ مهندسي و صنعتي ايران در كشور آلمان

1371.10.09 ـ .50349ت474ه ـ 1371.10.15 ـ 290
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد 2644 ـ 5001 مورخ 1371.10.1 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه‌سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت دفتر نمايندگي شركت بازرسي، مهندسي و صنعتي ايران در كشور آلمان مجاز است.