عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اجازه اقدام نسبت به افتتاح سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در نخجوان به وزارت امور خارجه

1371.10.09 ـ .50086ت462ه ـ 1371.10.12 ـ 289
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 6716 ـ 810 مورخ 1371.10.2، به استناد تبصره بند 2 ماده 2 قانون "‌وظايف وزارت امور‌خارجه" ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه نسبت به افتتاح سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در نخجوان، اقدام نمايد.