عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:9
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

تصويب مواردي در خصوص سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي

1371.10.06 ـ .51021ت490ه ـ 1371.10.26 ـ 277
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 در مورد "‌سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌هاي دولتي" تصويب نمودند:

1 ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اتخاذ ساير تدابير لازم براي پيشبرد اهداف واگذاري سهام به عهده [...ادامه]

2 ـ وزيران مسئول دستگاه‌هاي واگذارنده، مسئوليت حسن اجراي واگذاري واحدهاي ذيربط را در چهارچوب مقررات [...ادامه]

3 ـ دستگاه‌هاي واگذارنده موظفند اطلاعات مورد نياز دبيرخانه موضوع بند (6) اين مصوبه را از [...ادامه]

4 ـ دستگاه‌هاي واگذارنده موظفند در موارد استفاده از روشهاي مذاكره و مزايده قبل از واگذاري، [...ادامه]

5 ـ كليه دستگاه‌هاي واگذارنده موظفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ اين تصويب‌نامه فهرست كليه [...ادامه]

6 ـ به منظور تدوين برنامه‌ها، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي واگذارنده و نظارت برفرآيند واگذاري، در [...ادامه]

7 ـ دبيرخانه براي ايفاي وظايف خود مكلف است به تشكيل كميسيونهاي تخصصي، مركب از نمايندگان [...ادامه]

8 ـ دبيرخانه مي‌توان از طريق عقد قرارداد از خدمات متخصصان و كارشناسان مورد نياز استفاده [...ادامه]

9 ـ واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي كه قبلاً در بورس [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي


روابــــط صریـــــــــح