عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

‌اجازه ايجاد پستهاي ثابت سازماني براي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اوكراين ـ ارمنستان ـ گرجستان و نخجوان

1371.10.06 ـ .50700ت483ه ـ 1371.10.21 ـ 276
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (2) ماده (4)‌قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌ايجاد پستهاي ثابت سازماني براي نمايندگي‌ها جمهوري اسلامي ايران در اوكراين، ارمنستان، گرجستان و نخجوان به شرح فهرست پيوست مجاز است.