عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

اجازه انتقال كارخانجات صنايع دارويي از داخل محدوده شهر تهران به محل مناسبي در خارج آن

1371.10.06 ـ .50092ت473ه ـ 1371.10.12 ـ 275
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد شماره 109113 مورخ 1371.3.10 وزارت صنايع تصويب نمودند:
‌به منظور رعايت استانداردهاي بين‌المللي و زيست محيطي و استفاده بهتر از تأسيسات زيربنايي، انتقال كارخانجات صنايع دارويي از داخل محدوده شهر تهران‌به محل مناسبي در خارج آن كه در داخل در محدوده 120 كيلومتري شهر تهران باشد و با خصوصيات اين صنايع تطبيق نمايد، با رعايت مقررات مجاز است.‌واگذاري اراضي تخليه شده با مراجع ذيربط است.