عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

اجازه برگزاري سمينار منطقه‌اي اثرات پتاسيم در حاصلخيزي خاك‌هاي غربي آسيا و شمال آفريقا

1371.10.06 ـ .50091ت470ه ـ 1371.10.12 ـ 274
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد 011.16248 مورخ 1371.10.2 وزارت كشاورزي، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري سمينار منطقه‌اي "‌اثرات پتاسيم در حاصلخيزي خاكهاي غرب آسيا و شمال آفريقا" با همكاري انستيتو بين‌المللي پتاس در نيمه اول سال 1372، از محل‌اعتبارات ارزي و ريالي و ساير منابع سازمان تحقيقات كشاورزي، مجاز است.