عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

اجازه اقدام نسبت به فروش شركتهاي تابع سازمان عمران كيش به سازمان مزبور

1371.10.06 ـ .50090ت469ه ـ 1371.10.12 ـ 273
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد شماره 45551 مورخ 1371.8.5 سازمان عمران كيش تصويب نمودند:
‌سازمان عمران كيش مي‌تواند نسبت به فروش شركتهاي تابع خود به شرح زير با رعايت مقررات اقدام كند:
1 ـ شركت بازرگاني كيش
2 ـ شركت ساختماني كيش
3 ـ شركت كيش اير
4 ـ شركت مولتي تريد آلمان
5 ـ شركت آل عمران دبي
6 ـ شركت كشتي‌سازي كيش
7 ـ شركت توسعه صيد كيش
8 ـ مؤسسه عمراني هندورابي
9 ـ مركز توسعه صادرات كيش
10 ـ مؤسسه توسعه علوم و فنون دريايي كيش