عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

واگذاري سهام متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي در شركت توليدي خانه‌گستر به بنياد مسكن انقلاب اسلامي

1371.10.06 ـ .50087ت467ه ـ 1371.10.12 ـ 271
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد بند (2) ماده (15) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلاميـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌سهام متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي در شركت توليدي خانه‌گستر (‌سهامي خاص) به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار مي‌شود.