عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/2

تكليف سازمان تأمين اجتماعي به واريز وجوه موضوع قانون تأمين كسري اعتبار بيمارستانها ـ برنامه بيمه درمان كارمندان‌دولت و طرح توسعه شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور

1371.10.02 ـ .39442ت465ه ـ 1371.10.12 ـ 252
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 در اجراي ماده واحده قانون تأمين كسري اعتبار بيمارستانها، برنامه بيمه درمان كارمندان دولت و طرح توسعه‌شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور مصوب 1371.7.26 تصويب نمودند: