عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/2

اجازه اجراي طرح توليد نخ قالي به ميزان يك ميليارد و دويست ميليون ريال در ورزقان شهرستان اهر

1371.10.02 ـ .39169ت457ه ـ 1371.10.08 ـ 251
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 14931.40.437 ـ 1 مورخ 1371.9.24 سازمان برنامه و بودجه، به استناد تبصره (3) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند: