عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/7
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

تصويبنامه در مورد سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/6 در مورد «سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شکرت هاي دولتي» تصويب نمود:

1 – سياستگذاري، برنامه ريزي و اتخاذ ساير تدابير لازم براي پيشبرد اهداف واگذاري سهام به [...ادامه]

2 ـ وزيران مسؤول دستگاههاي واگذارنده، مسؤوليت حسن اجراي واگذاري واحدهاي ذيربط را در چهارچوب [...ادامه]

3 ـ دستگاههاي واگذارنده موظفند اطلاعات موردنياز دبير خانه موضوع بند (6) اين مصوبه را [...ادامه]

4 ـ دستگاههاي واگذارنده موظفند در موارد استفاده از روش هاي مذاکره و مزايده قبل [...ادامه]

5 ـ کليه دستگاههاي واگذارنده موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اين تصويبنامه فهرست [...ادامه]

6 ـ به منظور تدوين برنامه ها، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي واگذارند و نظارت بر [...ادامه]

7 ـ دبير خانه براي ايفاي وظايف خودمکلف است به تشکيل کميسيونهاي تخصصي، مرکب از [...ادامه]

8 ـ دبيرخانه مي تواند از طريق عقد قرار داد از خدمات متخصصان و کارشناسان [...ادامه]

9 ـ واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت هاي دولتي که [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي