عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/7
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/2

ضوابط پرداخت فوق العاده هاي خاص به رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/2 بنا به پيشنهاد شماره 5860/د مورخ 1371/10/2 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و در اجراي ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوق العاده هاي خاص به رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و کارکنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب نمود:

1 ـ به رؤسا و معاونان، سرپرستان و کمک سرپرستان واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و [...ادامه]

2 ـ رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و سرپرست بخش که به طور تمام وقت [...ادامه]

3 ـ فوق العاده خاص معلماني که در نقاط محروم مصوب هيأت وزيران و مناطق [...ادامه]

4 ـ فوق العاده خاص سرپرست بخش در واحدهاي آموزشي به ميزان (50%) معاون همان [...ادامه]

5 ـ فوق العاده متصديان پست هاي سازماني رئيس و معاون دبيرستان شبانه روزي عشايري [...ادامه]

6 ـ فوق العاده خاص متصديان پست هاي سازماني دفتري، مالي و خدمات هنرستان ها [...ادامه]

7 ـ فوق العاده خاص کارکنان کادر آموزشي مدارس کودکان و دانش آموزان عقب افتاده [...ادامه]

8 – فوق العاده خاص ساير مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان کشور را که [...ادامه]

9 ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1371 اجرا مي شود و وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

جدول شماره (1) رديف عنوان واحد آموزشی          درجه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عنوان شغل 1 کودکستان رئیس مربی 100 8100                 رئیس     8600 10000             معاون     6980 7300             2 دبستان رئیس آمزگار 7100 8100                 رئیس     9100 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 معاون         8700 9600 10500 11400 11800 12200 3 مدرسه راهنمایی تحصیلی رئیس 15500 16500 17500 18500 19500 20500 21500       معاون 12800 13700 14600 15500 16400 16800 17200       4 دبیرستان رئیس دبیر 18000 19000                 رئیس 19000 20000 21000 21500 22500 23500 24500 25500 28000 30000 معاون   15600 16500 17400 18300 19200 20100 21000 21800 22600 5 هنرستان حرفه ای رئیس 19000 20500 22000 23500 25000 26500 28000       معاون 15300 16600 179 19200 20500 21300 22100       6 هنرستان فنی وکشاورزی رئیس 25000 26000 27000 28000 29000 30000         معاون 19500 20400 21300 22200 22600 23000         7 مراکز تربیت معلمودانشسراها رئیس 24000 26400 28800 31200 37000           معاون 18200 20320 12440 23560 278000           8 آموزشکده [...ادامه]

جدول شماره (2) ردبف عنوان واحد آموزشی درجه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عنوان شغل 1 مدرسه راهنمائی تحصیلی شبانه روزی سرپرست 12440 12760 13080 13400 13720 14040 14360       کمک سرپرست 10440 10760 11080 11400 11720 12040 12360       2 دبیرستانهای شبانه روزی سرپرست 14360 14680 15000 15320 15640 15960 16280 16600 17240 17880 کمک سرپرست 12360 12680 13000 13320 13640 13960 14280 14600 15240 15880 3 آموزشگاه های شبانه روزی استثنائی سرپرست 12440 12760 13080 13400             کمک [...ادامه]

جدول شماره (3)جدول فوق العاده شغل معلمان شاغل در نقاط محروم مصئب هيأت وزيران و مناطق روستايي .و عشايري موضوع بند 3 مصوبه (ارقام به ريال مي باشد) رديف عنوان رشته شغلی    گروه          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 مدرك تحصيلي 1 مربی امور تربیتی مدارس ابتدائی و آموزگار دیپلم وکمترازآن 6300 6600 500 7950 8400 8850 9450 9450                 فوق دیپلم         8850 9300 9750 1035 11250 11250             لیسانس             11400 12000 12900 13800 14700 14700 14700       2 دبیر مربی طرح کاد [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح