عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

اصلاحيه

پيرو رأي وحدت رويه شماره 578ـ28/7/71 مندرج در شماره 13908 – 12/9/71 در قسمت آخر رأي هيئت عمومي (... موجب تقويت ...) اشتباه و (موجب تفويت ...) صحيح است .


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه