عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1371/10/3

قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1361.9.1 لغايت 1366.10.12