عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/4
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اصلاح اساسنامه ي صندوق تعاون

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/9 بنا به پيشنهاد شماره 2451/1 مورخ 1371/8/16 وزارت تعاون تصويب نمود:
حد نصاب لازم براي رسميت جلسات هيأت مديره ي صندوق تعاون مندرج درماده ي 12 اساسنامه ي صندوق تعاون، موضوع تصويبنامه شماره 132004/ت 1089 مورخ 1368/12/23 با اصلاح بعدي آن، از دو نفر به سه نفر افزايش مي يابد.