عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/4
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري][سازمان هواپيمايي كشوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

اصلاحيه جدول ميزان عوارض خدمات فرودگاهي و پروازي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/16 بنا به پيشنهاد شماره 11/14109 مورخ 1371/10/6 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
رقم مندرج در سطر آخر قسمت «ب» رديف (10) جدول پيوست تصويبنامه شماره 22601/ت 265 ه مورخ 1371/6/11، از (000/200) به (000/20) تغيير مي يابد.