عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13946
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/28
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

تصويبنامه در خصوص فروش شركت هاي تابع سازمان عمران كيش

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/6 بنا به پيشنهاد شماره 45551 مورخ 1371/8/5 سازمان عمران کيش تصويب نمود:
سازمان عمران کيش مي تواند نسبت به فروش شرکت هاي تابع خودبه شرح زير با رعايت مقررات اقدام کند:
1- شرکت بازرگاني کيش.
2- شرکت ساختماني کيش .
3- شرکت کيش اير.
4- شرکت مولتي تربد آلمان.
5- شرکت آل عمران دبي.
6- شرکت کشتي سازي کيش.
7- شرکت توسعه صيد کيش.
8- مؤسسه عمراني هند و رابي.
9- مرکز توسعه صادرات کيش.
10- مؤسسه توسعه علوم و فنون دريايي کيش.