عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13946
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/28
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

تصويبنامه درمورد واردات ميوه هاي گرمسيري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/6 به استناد ماده (47) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
واردات ميوه هاي گرمسيري در مقابل صادرات مرکبات با تأييد وزارت کشاورزي مجاز است.