عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13946
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/28
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/10/1
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/10/6

قانون حمايت قضائي از بسيج


روابــــط صریـــــــــح