عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13934
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/13
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اصلاح تصويب نامه ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/9/71 بنا به پيشنهاد شماره41 ر – 1318ع/01/43 مورخ 8/4/71 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت زير به انتهاي بند (1) تصويب نامه شماره 3456/ت 35هـ مورخ 1371/2/13 و اصلاح بعدي آن اضافه مي شود :
پرداخت اضافه کار ساعتي به آن دسته از نيروهاي رسمي سازمان زندانها که به صورت شيفت (24 ساعت کارـ 24 ساعت استراحت) کار مي کنند ، حدتکثر تا 175 ساعت در ماه بلامانع است .