عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13937
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اصلاح ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد شماره .864‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد مواد (12) و(21) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .73574ت522ه مورخ 1370.12.11 ـ به شرح زير‌اصلاح مي‌گردد: