عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13937
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/16
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه

مصوبه درخصوص افزايش ميزان تركه

بسمه تعالي
با اختيار حاصل از ذيل ماده 364 قانون امور حسبي ، بهاي ترکه مندرج در اين ماده به مبلغ دو ميليون ريال افزايش داده مي شود .


روابــــط صریـــــــــح