عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

‌نحوه جابجايي اعتبار پروژه‌ها و افزايش اعتبار طرح‌هاي بازسازي از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي عمراني (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور)

1371.09.30 ـ 38757 ـ 1371.10.07 ـ 249
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح