عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/29

معافيت دو دستگاه آمبولانس وزارت معادن و فلزات از پرداخت سود بازرگاني

1371.09.29 ـ .29809ت459ه ـ 1371.10.08 ـ 248
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات، و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1350 ـ
‌تصويب نمودند:
‌دو دستگاه آمبولانس موضوع نامه شماره 20632 مورخ 1371.8.20 وزارت معادن و فلزات از پرداخت سود بازرگاني، معاف است.