عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/29

‌تغيير مهلت زماني مندرج در تصويب‌نامه راجع به منوط بودن خريد هر گونه تجهيزات ماشين‌آلات و خدمات از شركتهاي‌خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده خارجي در ايران

1371.09.29 ـ .50051ت466ه ـ 1371.10.12 ـ 247
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، تصويب نمودند:
‌مهلت زماني مندرج در تصويب‌نامه شماره .23974ت317ه مورخ 1371.7.8، از (1371.10.1) به (1372.1.1) تغيير مي‌يابد.