عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/29

تأمين كمبود اعتبار ريالي دستگاه‌هايي كه بودجه ارزي دارند از محل كسر اعتبار ارزي و پرداخت معادل ريالي آن به نرخ شناور

1371.09.29 ـ 39234 ـ 1371.10.09 ـ 244
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29 مقرر نمود:
‌كمبود اعتبار ريالي دستگاه‌هايي كه بودجه ارزي دارند از محل كسر اعتبار ارزي و پرداخت معادل ريالي آن به نرخ شناور تأمين گردد.
‌تبصره ـ در خصوص دستگاه‌هاي فاقد ارز، شوراي اقتصاد تصميم‌گيري خواهد كرد.