عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

‌تعيين اعتبار برخي پروژه‌هاي برنامه بازسازي آموزش راهنمايي تحصيلي موضوع ابلاغيه اعتبارات پروژه‌هاي بازسازي استان‌لرستان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.09.28 ـ 38617 ـ 1371.09.29 ـ 242
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با‌استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
‌اعتبار برخي پروژه‌هاي برنامه بازسازي آموزش راهنمايي تحصيلي از ؟؟ آموزش و پرورش ابلاغيه شماره 29972 مورخ 70.12.28 (‌موضوع اعتبارات‌پروژه‌هاي بازسازي استان لرستان)، به شرح جدول پيوست تغيير مي‌يابد.