عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/25

پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور ايجاد مجموعه ورزشي كارگران در اصفهان به سازمان تربيت بدني

1371.09.25 ـ .51136ت496ه ـ 1371.10.29 ـ 241
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت سازمان تربيت‌بدني، در اجراي ماده (154) قانون كار جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمودند:
‌به منظور ايجاد مجموعه ورزشي كارگران در اصفهان، مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از محل درآمدهاي بند (3) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي‌موضوع تبصره ماده (154) قانون كار، با تأييد وزير كار و امور اجتماعي به سازمان تربيت بدني پرداخت شود.