عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/25

واگذاري حق استفاده از ورزشگاه قدس اصفهان به وزارت كار و امور اجتماعي

1371.09.25 ـ .51137ت495ه ـ 1371.10.29 ـ 240
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت سازمان تربيت بدني و به استناد ماده (114) قانون محاسبات‌عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌حق استفاده ورزشگاه قدس اصفهان با كليه مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات، واقع در جاده اتوبان فرودگاه اصفهان، به وزارت كار و امور اجتماعي واگذار‌مي‌شود.