عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/24

اجازه ايجاد دفتر نمايندگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي اوتاوا مسقط و نخجوان

1371.09.25 ـ .29549ت452ه ـ 1371.10.05 ـ 239
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد شماره 2634 ـ 500.1 مورخ 1371.9.24 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور، تصويب نمودند:
‌ايجاد دفتر نمايندگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي اوتاوا، مسقط و نخجوان، مجاز است.