عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اجازه اجراي طرح توليد آجر ماشيني با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور در استان‌مازندران

1371.09.22 ـ .38733ت448ه ـ 1371.10.01 ـ 224
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 7246 ـ 14304.40 ـ 1 مورخ
1371.9.15 سازمان برنامه و بودجه، به استناد تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند: