عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اجازه ورود و ترخيص هفت دستگاه ماشين‌آلات راهسازي به وزارت صنايع سنگين

1371.09.22 ـ .29077ت443ه ـ 1371.09.28 ـ 222
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1351 ـ تصويب‌نمودند:
ورود و ترخيص هفت دستگاه ماشين‌آلات راهسازي ـ موضوع نامه شماره 42328 مورخ 1371.8.18 وزارت صنايع سنگين ـ مجاز است.