عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي مديريت آرشيو و اطلاعات در تهران

1371.09.22 ـ .37035ت442ه ـ 1371.09.28 ـ 221
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد .5249‌د مورخ 1371.9.3 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري سمينار بين‌المللي "‌مديريت آرشيو و اطلاعات" در شهريور ماه 1372 با شركت كشورهاي عضو سواربيكا توسط سازمان اسناد ملي از محل اعتبارات‌ارزي و ريالي و ساير منابع سازمان ياد شده در تهران مجاز است.