عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

‌بلامانع بودن پرداخت اضافه كار ساعتي حداكثر تا 175 ساعت به نيروهاي رسمي سازمان زندانها كه به صورت شيفت كار‌مي‌كنند

1371.09.22 ـ .32432ت440ه ـ 1371.09.28 ـ 220
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 41‌ر ـ .1318ع43.01. مورخ 1371.4.8 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و به‌استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌عبارت زير به انتهاي بند (1) تصويب‌نامه شماره .3456ت35ه مورخ 1371.2.13 و اصلاح بعدي آن اضافه مي‌شود:
‌پرداخت اضافه كار ساعتي به آن دسته از نيروهاي رسمي سازمان زندانها كه به صورت شيفت (24 ساعت كار ـ 24 ساعت استراحت) كار مي‌كنند، حداكثر تا(175) ساعت در ماه بلامانع است.