عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اجازه ترخيص 280 دستگاه دوچرخه به وزارت آموزش و پرورش با معافيت از پرداخت سود بازرگاني

1371.09.22 ـ .28003ت436ه ـ 1371.09.25 ـ 219
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1351 ـ‌تصويب نمود:
‌ترخيص (280) دستگاه دوچرخه موضوع نامه شماره 510.4053.1 مورخ 1371.8.16 وزارت آموزش و پرورش با معافيت از پرداخت سود بازرگاني، مجاز‌است.