عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13965
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/24
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

‌نحوه افزايش بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب1347

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 381.1.3.34 مورخ 1371.4.3 وزارت كشور، به استناد ماده (4) قانون نوسازي و عمران شهري ـ‌مصوب 1347 ـ تصويب نمودند:
‌بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347، به مأخذ افزايش (20%) براي‌ساختمانهاي بالاتر از حد استاندارد الگوي مصرف و افزايش (10%) براي ساختمانهاي مطابق استاندارد الگوي مصرف نسبت به سال 1370، براي سال 1371‌تعيين مي‌شود.