عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

اجازه خروج كالاهاي مورد نياز طرح‌هاي عمراني دفاتر وزارت جهاد سازندگي بعضي كشورها به وزارت مزبور

1371.09.18 ـ .51061ت487ه ـ 1371.10.26 ـ 216
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي، به استناد تبصره (3) ماده (19) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1366 ـ تصويب نمود:
‌وزارت جهاد سازندگي مجاز است نسبت به خروج كالاهاي مورد نياز طرح‌هاي عمراني دفاتر خود در كشورهاي تانزانيا، سودان، غنا، سيرالئون، لبنان و آلباني با‌تأييد وزير جهاد سازندگي به صورت موقت و بدون سپرده پيمان ارزي اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح