عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

‌اجازه برگزاري كنفرانس بين‌المللي در زمينه اقيانوس‌شناسي، اكولوژي و آلودگي خليج فارس در ايران توسط مركز ملي‌اقيانوس‌شناسي

1371.09.18 ـ .29210ت447ه ـ 1371.09.30 ـ 214
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد شماره 13.13745.19855 مورخ 1371.8.6 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌كنفرانس بين‌المللي در زمينه اقيانوس شناسي، كولوژي و آلودگي خليج فارس در ايران" با همكاري كشورهاي منطقه و سازمانهاي تخصصي ملل متحد‌و همچنين وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مراكز آموزشي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند توسط مركز ملي اقيانوس‌شناسي از محل‌منابع و اعتبارات ارزي و ريالي آن مركز و سازمانهاي ياد شده مجاز است.