عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون بدون انتقال ارز به وزارت صنايع سنگين

1371.09.18 ـ .28854ت434ه ـ 1371.09.24 ـ 210
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب‌نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون ـ موضوع نامه شماره 43193 مورخ 1371.9.8 وزارت صنايع سنگين ـ به صورت بدون انتقال ارز، مجاز است.