عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

‌كسر مبلغ 7000 ميليون ريال از اعتبار پروژه بازسازي و نوسازي اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي مناطق جنگزده‌استان باختران و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه (‌تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور)

1371.09.14 ـ 37653 ـ 1371.09.15 ـ 186
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و با استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
‌مبلغ 7.000 ميليون ريال از اعتبار پروژه رديف 1.1 از فصل تأمين خسارتهاي مردمي ابلاغيه 64563 مورخ 70.12.25، با عنوان "‌بازسازي و نوسازي امان‌مسكوني و تجاري شهري و روستايي مناطق جنگزده استان باختران" كسر مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در‌جداول ضميمه قرار مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست بنا به پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جداول پيوست مشخص است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر تا 25% قابل افزايش باشد.