عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/29
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

اجازه ايجاد پانصد پست ثابت و موقت سازماني در واحدهاي قضايي جديدالتأسيس در دادگستري جمهوري اسلامي ايران

1371.09.11 ـ .60700ت59ك ـ 1371.11.05 ـ 185
‌كشور اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر رعايت مفاد ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني در "‌دادگستري جمهوري اسلامي ايران"، (‌موضوع نامه شماره .2958‌د مورخ1371.6.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور)، به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد پانصد (500) پست ثابت و موقت سازماني در واحدهاي قضايي جديدالتأسيس در دادگستري جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور