عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/8
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

اجازه ايجاد 250 شغل مستمر در شركت سهامي جنگل شفارود

1371.09.11 ـ .38004ت55ك ـ 1371.10.12 ـ 184
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "‌شركت‌سهامي جنگل شفارود" ـ موضوع نامه شماره .2238‌د مورخ 1371.4.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ، به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "‌نحوه‌تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌ايجاد دويست و پنجاه (250) شغل مستمر در شركت سهامي جنگل شفارود با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي" ـ مصوب 1366 ـ مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور