عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/3
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 32 نفر در مشاغل فني به سازمان بنادر و كشتيراني

1371.09.11 ـ .31830ت54ك ـ 1371.10.06 ـ 183
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست سازمان بنادر و كشتيراني و پيشنهاد شماره .3102‌د مورخ 1371.6.7 سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور، به استناد بند "‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌سازمان بنادر و كشتيراني مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي سي و دو (32) نفر در مشاغل فني، با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح‌فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور