عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

‌تضمين مطالبات سيستم بانكي ناشي از تسهيلات اعطايي به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و منظور نمودن آنها در لوايح بودجه كل كشور

1371.09.11 ـ 28269 ـ 1371.09.15 ـ 179
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.11 تصويب نمودند: