عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/11/4
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

‌اجازه ايجاد 2639 پست ثابت و موقت سازماني در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي‌علوم پزشكي كشور

1371.09.11 ـ .38637ت62ك ـ 1371.11.11 ـ 175
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر رعايت مفاد ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ در "‌سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي ـ به شرح فهرست پيوست"(‌موضوع نامه شماره .3737‌د مورخ 1371.7.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور)، به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌ايجاد دو هزار و ششصد و سي و نه (2639) پست ثابت و موقت سازماني در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم‌پزشكي كشور به شرح فهرست پيوست مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور