عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/12/20
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

اجازه ايجاد ششصد و چهارده پست سازماني در سازمان ثبت احوال كشور

1371.09.11 ـ .63535ت70ك ـ 1371.12.23 ـ 174
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر رعايت مفاد ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني در "‌سازمان ثبت احوال كشور" (‌موضوع نامه شماره .4085‌د مورخ 1371.7.21‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور)، به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد ششصد و چهارده (614) پست سازماني در سازمان ثبت احوال كشور مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور