عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

اجازه ترخيص قطعي شش دستگاه خودرو به وزارت معادن و فلزات

1371.09.08 ـ .50085ت463ه ـ 1371.10.12 ـ 173
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8، بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات‌مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ترخيص قطعي شش دستگاه خودرو ـ موضوع نامه شماره 7273 مورخ 1371.3.23 وزارت معادن و فلزات، مجاز است.